Ułatwienia dostępu

Logo Unicef i Łódź

Oferta

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną oraz profilaktyczną. Celem naszych działań jest udzielanie rzetelnej i profesjonalnej pomocy

1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się, a także predyspozycji i uzdolnień poprzez:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę pedagogiczną
 • diagnozę logopedyczną
 • diagnozę w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej
 • diagnozę wyższych funkcji słuchowych platformą Neuroflow ATS
 • diagnozę metodą Warnke’go.

 

2. Wydawanie opinii w sprawach regulowanych rozporządzeniem MEN z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743).

3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, w tym:

 • Indywidualne zajęcia korekcyjno kompensacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Indywidualne zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej
 • EEG- Biofeedback – indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci
 • Grupowe zajęci terapeutyczne
 • Terapię metodą Warnke’go

 

4. Indywidualne wsparcie psychologiczne – dla rodziców, uczniów, nauczycieli – konsultacje, rozmowy terapeutyczno-wspierające.

5. Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny poprzez:

 • Instruktaże dla rodziców/uczniów ukierunkowujące pracę w domu nad zaburzeniami lub problemami utrudniającymi naukę szkolną
 • Mediacje, w tym mediacje rodzinne
Zajęcia psychoedukacyjne dla przedszkoli

Zajęcia psychoedukacyjne dla szkół podstawowych

Opiniowanie i orzekanie

Punkty konsultacyjne

Zajęcia realizowane na terenie poradni

PolishUkrainian