Ułatwienia dostępu

BIP

Oferta

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną oraz profilaktyczną. Celem naszych działań jest udzielanie rzetelnej i profesjonalnej pomocy

Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się, a także predyspozycji i uzdolnień poprzez:

Wydawanie opinii w sprawach regulowanych rozporządzeniem MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U.2017 r. poz. 1743).

Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, w tym

Indywidualne wsparcie psychologiczne – dla rodziców, uczniów, nauczycieli – konsultacje, rozmowy terapeutyczno-wspierające.

Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny poprzez: 

Zajęcia psychoedukacyjne dla przedszkoli

Zajęcia psychoedukacyjne dla szkół podstawowych

Opiniowanie i orzekanie

Punkty konsultacyjne

Zajęcia realizowane na terenie poradni

PolishUkrainian
Facebook